OBS!  Effter några stycken ges en Historisk och kulturell skildring om Romer, som kan användas av till exempel skolor och intresserade.

____________________

I ett tidigt skede som professionell sångare insåg Hans att han kunde använda sången och musiken som ett verktyg för att motverka förtryck, sociala orättvisor och rasism.

Hans Caldaras har i hela sitt vuxna liv arbetat mot våld, mobbning, intolerans, orättvisor och  främlingsfientlighet. Han har fört fram sitt budskap i press, radio och TV samt skolor, arbetsplatser, fritidsgårdar, konferenser, seminarier, kyrkoförsamlingar, pensionärsträffar, sjukhus, fängelsen landet runt.

Under senare år har Hans Caldaras deltagit i en rad internationella konferenser och seminarier, besökt romska skolor, barnhem och träffat gatubarn i Rumänien.

För tusentals skolklasser har han givit en lärorik skildring om sitt liv som svensk rom och delat med sig sina erfarenheter av utsatthet och diskriminering.

Sedan tonåren har han även med sångens hjälp spritt kunskap om den fascinerande romska historian och kulturen i Sverige och i andra länder.

När tillfälle ges kombinerar Hans sina konserter med föreläsning och samtal om livsviktiga frågor med åhörarna.

Med MÖTETS magi arbetar Hans för att öka kunskapen och förståelsen för den romska kulturen, för att förändra negativa attityder och förlegade värderingar gentemot romer och andra utsatta grupper i samhället.

Hans samtal med skolelever om mobbning och våld resulterar ofta i att de drabbade vågar berätta om sina erfarenheter av  utsatthet.

Erfarenheter som berör och får barn och ungdomar på allvar komma till insikt med vad våld och främlingsfientlighet kan orsaka för skador i samhället.

Hans lektioner engagerar, elever sitter gärna kvar en bit in på sin lunch-rast för att med intresse ta del av det han har att berätta och förmedla om.

Ofta händer det att Hans träffar människor som efter 50 år fortfarande kommer ihåg det starka och insiktsfulla mötet med honom.

Ett möte som för dem blivit en vägvisare i livet.

”Barn och ungdomar måste inges hopp om en skyddad och trygg framtid, att de är framtidens samhälle.

De måste motiveras till att skaffa sig så bra utbildning som möjligt. Föräldrar och lärare måste ta sitt ansvar att få barnen till skolan. Om inte, så ökar antalet invånare i utanförskap, vilket kan leda till ett bidragsberoende, jobb utan socialt skydd, psykiskt ohälsa, drogmissbruk och kriminalitet”.

”Jag började arbeta mot fördomar, våld och rasism i slutet på sextiotalet. Naivt trodde jag att det skulle vara bara för en kort tid, men fördomar är djupt rotade – jag håller fortfarande på”.

För närvarande är han anställd som pedagog och föreläsare på ”Forum för levande historia” i Gamla Stan i samband med att utställningen ”Vi är romer” visas fram till december 2015.

Hans motto är ”Käreleken övervinner alltid ondskan”

Endel skolor anlitar honom årligen.

Vissa av dem arrangerar temadagar då Hans möter eleverna klassvis.

Tiden varierar. 40-80 minuter per grupp.

Ibland avslutas dagen med en konsert med romsk musik.

Text: Pelle Ellström

___________________________

Kostnad efter överenskommelse.

___________________________

ROMERNAS  HISTORIA

Eftersom romernas historia inte varit nedtecknad kan man inte med säkerhet fastställa vad som var orsaken till att de lämnade sitt land Indien någon gång på 1000-talet.

Det finns flera teorier. Till exempel kan flera historiska händelser ha bidragit till deras flykt. För ca 1000 år sedan härskade Mahmud Ghazni över dåvarande Persien. Under perioden 1001-10026 anföll han Indien vid ett flertal tillfällen.

Många människor flydde därför från sina hemtrakter.

En annan historisk händelse som inte är så olik den första inträffar när en rajputhärskare vid namn Raj Pithara led ett svårt nederlag mot dåtidens härskare Mahmod Chori vid Terain 1192.  Pitharas armé, i vilken romer ingick, splittrades i tre delar. En grupp flydde österut en annan västerut och så småningom tog sig till Europa. Resten av Pitharas armé skingrades i Indien.

När de första romerna nådde Europa i början på 1300-talet, närmare bestämt Grekland, förväxlades de med en turkisk etnisk grupp som fanns i landet och som kallades för ”Antsiganoi”. (De oberörbara)  Varpå romerna blev  kallade för zigenare i Sverige, zingari i Italien, zigeuner i Tyskland, tsigan i Frankrike o.s.v.

Under en lång period kände invånarna i Europa inte till vilka romerna var och varifrån de kom. Olika teorier och gissningar florerade. Endel hävdade att romerna kom från Egypten och senare ifrån Ungern.

I Finland kallas romerna för ”Mustalainen”, själva kallar de sig för Kale (svarta). I de anglosaxiska länderna har det blivit Gypsies eftersom  britterna tog för givet att romerna hade sitt ursprung från Egypten. Även i Spanien trodde man att romerna kom från Egypten och fick benämningen Gitanos eler Gitan.

Efter många års forskning och undersökningar kan de lärde idag fastslå att  Romerna har sitt ursprung från Indien, närmare bestämt från provinsen Punjab, i nordvästra Indien och delar av dagens Pakistan.

Romer har i alla tider själva kallat sig för rom (sing) le rom (pl). Ordet rom betyder man och människa på språket romani-chib eller romanes, som vissa romska grupper kallar sitt språk och som har sitt ursprung i den klassiska skriften Sanskrit.

I Indien finns även en grupp som kallar sig för Dom, och lär härledas till romer.

Vid sin ankomst till Europa möttes romerna av stor nyfikenhet och intresse. Enligt dåtidens krönikor ska romernas skickliga hantverkskunnande, musicerandet och inte minst deras läkekonst ha väckt beundran hos makthavarna och därför tilldelades tillstånd för att fritt kunna röra sig fritt inom vissa landsområden.

Men det dröjde inte länge förrän pendeln svängde och romerna ansågs som ett allvarligt hot. Deras demokratiska regelverk platsade inte i det feodala Europa.

Man var rädd för att romernas ”främmande” samhälls-principer skulle spridas till den övriga befolkningen och därmed krossa deras makt.

För att snabbt få stopp på romernas ”hotfulla” inflytande startades en förtalskampanj. De Kristna, Kyrkan, präster utmålade romer som förrädare mot den kristna världen, de var kättare, häxor och troll, eftersom som man påstod att  de var ”Satans verktyg” som utförde magi i och med att de kunde hela människor. Vidare påstod man att romer var turkiska spioner, tjuvar och banditer, och att de bar på smittosamma sjukdomar m.m. Vilket ledde till att kyrkan blev romernas största fiende fram in i modern tid.

År 1512 lär de första romerna (resande) ha uppmärksammats i Sverige. Även här i landet blev de till en början vänligt bemötta, men när hets-propagandan hade även nått Sverige  befallde Kung Gustav Vasa år 1525 biskopen i Strängnäs att alla romer skulle drivas ut ur landet eller dödas. De flesta deporterades till Finland.

Lagar och regler stiftade mot romer i Sverige:

1637 utfärdades en lag i Sverige att alla manliga romer skulle dödas, även småpojkar.

1885 instiftades lagen mot lösdriveri, varpå romerna blev ett lätt byte för lagens väktare.

1914 stiftades i Sveriges utlänningslag paragrafen / förbudet för ”Zigenare och Tattare.” Och männsikor som klassades som lösdrivare, tiggare  att få tillstånd att komma in i landet.

En rom eller resande, som hade vistats i Sverige sedan lång tid tillbaka eller som till och med var född i landet, riskerade att utvisas av länsstyrelsen. Paragrafen upphörde 1954.

1923: Fattiglagvårdstiftningens betänkande:

I samband med detta betänkande instiftades ett påbud, som inofficiellt ingick i landets ordningsstadgor och som  endast polismyndigheter och kommunalpampar kände till löd: ”Zigenare och tattare får ej vistas mer än högst i tre veckor på en och samma ort eller i kommun, därefter skall de förpassas.”

Ett påbud som tillämpades långt in på 1960-talet.

Tyvärr har denna diskriminering präglat efterkommande generationer destruktivt.

På 1920-talet hade myndigheterna även fastslagit att s.k zigenar och tattarbarn skulle, tvångs omhändertas av barnavårdsnämnden, med polisens hjälp för att placeras i fosterhem eller på barnhem, för att på så sätt eliminera deras ursprung och i och med det  tvångsassimilera dem i samhället. Förfarande skedde långt in på 1960-talet.

Än idag sker tvångs-omhändertagande av romska barn i Sverige, i flesta fall av godtyckliga skäl.

I början av 1930-talet tillsatte Sveriges Regering en kommission vars syfte var att införa tvångssteriliseringar på människor, som klassades som associala, förtappade, psykiskt och mentalt handikappade och som betraktades som en belastning för sammhället, bland dem romer och resande m.fl.

Fram till 1975 lär ca 60.000 personer ha blivit sterilserade av olika suspekta skäl i landet, men även fall av tvångs lobotomi har påträffats. I kommissionen satt bland annat Riksdagsledamoten Alva Myrdal.

Mot bakgrund av den behandling som romer och resande utsattes för i Sverige har myndigheterna och institutioner, framförallt kyrkan, markerat sin ändrade hållning.

Som tillexempel kan nämnas Svenska kyrkans ekumeniska årsmöte i Göteborg år 2000 då biskop K G Hammar i en försoningsgudstjänst bad romer om en offentlig ursäkt för den illa behandling kyrkan har utsatt dem för genom tiderna.

2013 uppdagades det att Skånepolisen hade sedan lång tid registrerat bland annat romska barn, avlidna romer sedan ett trettiotal år tillbaka hamnat i ett brottsregister. De ansågs ingå i ett brottsligt syndikat. Den tillit som svenska romer hade fått till samhället och myndigheter, efter en månghundraårig förföljelse, försvann i ett snäpp och man var nu tillbaka till ruta ett. Förtroendet för rättssamhället hade gått till spillo. Polisen ville inte erkänna att registret hade kommit till av eniska skäl, och stred mot den svenska lagen. Efter två år ekände länspolismästaren offentligt att det var ett rasistiskt övergrepp av Skånepolisen.

FÖRDOMAR OCH FÖRFÖLJELSER

I början av sin vistelse i Syd-Europa på 1300-talet drog romerna stor uppmärksamhet till sig, dels för sin skicklighet att bota sjukdomar. Romerna hade sedan lång tid tillbaka kommit underfund med hur man kunde läka sår och sjukdomar med örter och andra naturläkemedel.

Även deras musicerande , skickliga hantverksutförande och kunnande i teckentydning, sedermera att spå i hand eller i kort, bidrog till att romer uppskattades. Detta resulterade i att en del furstar och makthavare lät romer röra sig fritt inom stora områden.

Men det skulle inte dröja länge förrän romerna betraktades som en fara och hot mot härskare  och de kristna budbärarna. Deras läke och spådomskonst skulle plötsligt användas emot dem.

Kyrkan startade en massiv förtalskampanj gentemot romer, som anklagades för svart magi.

På medeltiden och ända till slutet av 1800-talet anklagades romer för att vara kättare och djävulens budbärare och en fara för den kristna världen. Vid den här tiden var folk mycket vidskepliga vilket resulterade i främlingsfientlighet och rasism, som miljoner romer runt om i världen fortfarande tvingas leva med.

Trots det kompakta förakt och förtryck man mötte lyckades många romer ändock överleva, mycket tack vare sin trogna hållning till sitt  kulturarv, men även på grund av att man kunde försörja sig på sitt uråldriga yrkeskunnande så som kopparslagare, smide och som duktiga underhållare m m. Yrken som man än idag kan försörja sig på i framförallt Östeuropa.

Men fördomarna och förtrycket kvarstod och blev en vardagsföreteelse för de flesta romer. I många europeiska länder var det ända in i början på 1900-talet jakt på romer. För nöjes skull dödades romer utan att någon fick stå till svars för sina onda gärningar, tvärtom man kunde premieras för att ha dödat en zigenare eller tattare.

KATARINA TAIKON

Författare och förespråkare  för romernas berättigande i det svenska samhället, är idag en förebild för romer. Katarina föddes i Örebro, Närke 1932. Uppvuxen i bland annat tält och i husvagn. När Katarina var 26 år fick hon möjlighet, tillsammans med sin 6 år äldre syster, den kända silversmeden Rosa Taikon börja på Birka folkhögskola i Stockholm för att få bota sin analfabetism. Under sin skolmognad hade Katarina som de flesta romer vägrats skolgång på grund av sin härkomst.

På skolan mötte Katarina sin livskamrat, fotografen Björn Langhammer, som blev hennes mentor och starka stöd fram till sin bortgång 1986. Tillsammans arbetade de fram ett antal böcker som till exempel den populära Barnboksserien ”Katitizi”  i 13 delar.

Efter några år på Birka skola och Katarina hade kämpat envist med att lära sig att läsa och skriva,  föreslog hennes man, Björn Langhammer att Katarina skulle skildra bland annat romernas historia  under den organiserade och legala diskrimineringens mantel i ett Sverige som var en förebild och mönsterland i demokrati, välstånd och i social rättvisa för stora delar av världen.

1963 publicerades Katarina Taikons första bok ”Zigenerska” som kom att skapa ett ramaskri i landet. Boken skildrade romernas misär i lägren runt om i Sverige. Människor som var födda i landet, vars förfäder hade kommit hit flera generationer tidigare, men som tvingades föra en ambulerande tillvaro på grund av ett regelverk som nekade romer att bosätta sig permanent i landet, vilket medförde att romer fick ingen tillgång till fasta bostäder och skolgång.

Katarina skrev om att romerna tvingades leva i utanförskap, i segregation och i avsaknad av rättvisa och medborgliga rättigheter.   Den systematiska diskrimineringen, marganinaliseringen var orsaken till att romer hade minimala möjligheter att komma in på arbetsmarknaden och etablera sig i samhället.

Romer var måltavla för fördomar och negativa attityder och beteenden, som resulterade i att politiker på hög nivå, myndigheter, arbetarrörelsen, så kallade rättviseaktivister och folk i allmänhet rättfärdigade sitt motstånd att romer skulle integreras i det svenska samhället .

Romer  ”Zigenare” var även ett tacksam motiv för författare, kompositörer och konstnärer, som med sin fördomsfulla och romantiserande uppfattning skildrade romen som en frihetstörstande, bohemisk och primitiv varelse. I Uppslagsverk  som fanns på skolor och på bibliotek ända in i början på 2000-talet skildrades bland annat romer under rubriken ”Zigenare” som underlägsna och asociala.

Samer, eskimåer, judar, svarta m.fl var också offer för samma rasistiskt ideologiska skildringar som i tillexempel ”Nordisk Familjebok”.

Boken ”Zigenerska” fick media att äntligen spegla romernas utanförskap på bred front. Sveriges Televisions producent Roland Jelte och reportern Karl-Axel Sjöblom gjorde två dokumentära TV-program 1963 om de två romska (”zigenarläger”)  söder om Stockholm där ca 300 svenska romer tvingades leva i tält och i husvagnar.

Media och rättvise aktivister insåg att de hade blundat för den verklighet som rådde i deras närhet, som med avsky skildrat apartheid politiken av  svarta i till exempel i Sydafrika och i Usa.

De var nu medvetna om att även socialdemokratiska Sverige förde exakt samma diskriminering och förtryck, som tvingade människor till utanförskap och social misär på grund av deras etnicitet.

Systrarna Katarina och Rosa Taikon, tillsammans med sångaren Hans Caldaras blev med åren frontfigurer i kampen mot rasism  / antiziganism och  för romernas berättigande i Sverige. Alla tre kämpade på barrikaderna  med sitt starka engagemang  för romernas lika värde, som rätt till bostäder, skola och arbete. De for land och rike runt för att föreläsa i syftet att motverka den ubredda okunnighet, lika med fördomar och antipati gentemot romer och andra utsatta människor i landet.

Tillsammans uppsökte de politiker och myndihetspersoner för att skapa attityd och beteendeförändring hos många av dem. Flera satt fast i gamla förlegade uppfattningar om att till exempel romer bar själva skuld till sitt utanförskap. Tyvärr råder fortfarande dessa fördomar här och var i samhället.

I kampen för att förbättra romernas levnadsvillkor i landet hade Katarina Taikon under 1960-70-talet även ett stort stöd av nuvarande EU:s diskrimineringsombudsman Thomas Hammarberg, Dr. John Takman. Professor Arne Trankell. Journalisterna Åsa Moberg och Britta Reutersvärd och organisationer som Författarcentrum m.fl.

Katarina kämpade även för romer som flydde från förtrycket i Östeuropa, från misären i Italien, Frankrike, Spanien m.m. Hon lyckades övertyga politiker och regering att låta dem få stanna i landet.

Katarinas barnböcker ”Katitzi” blev TV-serie 1978. SvT gjorde serien med Monica Zetterlund, Janne ”Loffe” Carlsson, Kjell Bergqvist i huvudrollerna. Hans Caldaras skrev musiken till serien.

”Katitzi” är översatt till ett tiotal språk. 2009 kom den även ut på språket Romanes / Romani chib på förlaget Podium, översatt av Hans Caldaras. Med boken följer 5 st CD-skivor intalade av Hans Caldaras.

”Katitzi” böckerna finns att köpa via Rosa Taikon. Tel: 0680-620 13, eller genom Angelica Ström. Tel: 070-767 04 03

Dagen före Nyårsafton 1995 avled Katarina Taikon efter ett antal års sjukdom. En romsk legend lämnade oss med stor saknad, men hon lever vidare i våra hjärtan. Katarinas starka engagemang för rättvisa och för romernas integrering och berättigande lever vidare hos den yngre romska generationen som  arbetar för ökad  förståelse, acceptans och lika värde.

Rosa Taikon och Hans Caldaras fortsätter än idag envist och målmedvetet att arbeta på bred front för att motverka diskriminering, sociala orättvisor och främlingsfientlighet i Sverige och i andra länder. Båda har besökt flera länder för att diskutera på hög politisk nivå romernas lika värde och att få åtnjuta sina mänskliga rättigheter.

Idag är det ett faktum att även i Sverige utsätts människor för diskriminering och marginalisering på bland annat arbets och bostadsmarknaden. Ungdomar och vuxna med romskt påbrå, mörkhyade eller som bär på ett efternamn som inte klingar nordeuropeiskt eller anglosaxiskt bortsorteras och får inte ens en chans till en anställningsintervju och i och med det kanske tvingas till en segregerad tillvaro.

Deras enda val är att antingen bli bidragstagare eller ta ett  jobb, utan anställnings och socialt skydd. De hamnar i utanförskap, vilket kan leda till pyskisk ohälsa, drogmissbruk och kriminalitet.

En fråga som inte är typisk romsk, kurdisk eller somalisk m.m. Det är ett samhällsproblem, som är oacceptabel i ett demokratiskt land som Sverige och som alla måste ta sitt ansvar för att förhindra!

SLAVERIET

I Östeuropa blev romerna förslavade i slutet av 1300-talet och befriades inte förrän under 1850-70-talet. Den största koncentrationen av romska slavar fanns i de rumänska områdena där många tvångsassimilerades. Deras kulturella identitet raderades ut, vilket resulterade i att stora delar av kulturarvet, det egna språket med tiden gick förlorad.

De första uppgifterna om slaveri är från 1362.

– 1445 – Prins Vlad Drakul tillfångatog 12.000 romer från Bulgarien till Valakiet.

– 1471 – Stefan den Store tog 17.000 romer från Valakiet till Moldavien.

På medeltiden stoppades romers huvuden upp och hängdes som prydnader i slotten.

Många länder stiftade grymma lagar som gav möjlighet att med gott samvete döda romer. Lagar som följdes ända in på 1900-talet.

På 1850-talet upphävdes livegendomen i Rumänien, men det dröjde ytterligare ett par decennier innan romerna var befriade från slaveriet.

ROMER PÅ FLYKT

Fortfarande idag tvingas romer  och flera andra på flykt från sina hem och länder för att hals över huvud ta sig till något annat land i hopp om att få en fristad och för att få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda.

Man flyr från diskriminering och övergrepp.

Förtrycket  mot romer är våldsamt. I Bulgarien, Rumänien, Ungern, Tjeckien, Italien, Frankrike och i viss mån i Storbritanien härjar antiziganismen fritt. Förföljelsen resulterar i att romer tvingas på flykt, men var de än söker skydd möts de av en utbredd avsky och ett förakt.

Extrema högervindar, med fascistiska drag ger utlopp för sitt hat och sin rasism, och då inte minst mot romer och judar. Under de senaste två åren har romer, barn så som vuxna brutalt mördatsi sina hem och på gator och torg.

I Frankrike pågår under ledning av president Nicolas Sakozy en bortsortering av romer som kommit till landet i hopp om att få tillgång till trygghet och en drägligare tillvaro. De utvisas utan en en regelrätt  och rättvis prövning och hantering enligt EU:s och Geneve Konventionens regler.

Antiziganismen sprider sig som en farsot runt om i Europa och är idag ett av Europas allvarligaste problem och som på en hög politisk nivå måste få en lösning innan antiziganismen och rasismen går över styr.

I Sverige är det inte ovanligt att det  tas generella beslut av romers asylärenden. De utvisas ur landet utan att de har fått en individuell och rättvis prövning.

Lagen är plötsligt tänjbar och kan tolkas godtyckligt .

Varje land bör ta sitt ansvar över sina medborgare och minoriteter.

Ingen människa ska tvingas lämna sitt land för att få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda och rätt till ett människovärde.

Varje människa ska bemötas med acceptans och ses som individ och för den hon är, och inte utefter enicitet, hudfärg, sexuella läggning eller religion. Ett primitivt tänkande som inte hör hemma i nutidens ciivilisation.

”KÄRLEKEN  ÖVERVINNER  ALLTID  ONDSKAN”

SPRÅK & KULTUR

Romernas språk romani-chibs ursprung var länge okänt men numera vet man att romani-chib, eller romanes, som många romer kallar sitt språk för, har sina rötter i den gamla Indiska skriften Sanskrit och ingår i den indoeuropeiska språkstammen. Det var språket som bidrog till att lokalisera romernas ursprung Indien och att romani-chib som sagt härstammar direkt från sanskrit.

Romanes lär vara mest besläktat med Punjabi-dialekten (en dialekt som talas i nordvästra Indien och som är en del av dagens Pakistan).

Språket har genom en muntlig berättartradition gått i arv.

Gamla sagor (paramici) och berättelser är huvudbärare av språket och romernas kultur. Men även sången, dansen, musiken och de urgamla romska hantverken har också bidragit till att den romska kulturens vagga har i stora drag överlevt.

ROMER ÄR MÅNGFALD

Romani-chib och det romska samhället har under århundranden av naturliga skäl påverkats och utvecklats i kontakten med olika kulturer under färden från Indien och ut över världen. Vilket är anledningen till att vissa romska dialekter kan vara markant olika i och med att man har färdats i olika riktningar. Det lär finnas mer än 60 dialekter representerade i romani-chib.

Man har under historiens  och resans gång anammat länders traditioner, sedvänjor och religioner.

Vilket har resulterat i att det finns ett antal skilda kulturella och språkliga romska identiteter (förgreningar) med speciella beteckningar av den egna kulturella identiteten.

Självfallet är en rom en individ som blir formad av det land hon eller han lever i. Statsskick, sedvänjor, traditioner, religion, det sociala mönstret och mentalitet har alltid präglat människan.

I Sverige idag finns det ett tiotal olika grupper representerade: Kalderash, Lovara,  Churara, Bundara, Jheli, Resande-romer, Arli, Kalé, Rom-Ungrie, Sinti m.fl.

Samtliga har utvecklat en egen romsk dialekt och eget kulturellt mönster.

Under de senaste 25 åren har en frireligiös väckelse spritts bland romer över världen. Många har gått över till pingtströrelsen och Jehovas vittnen från att ha varit katoliker och protestanter.

I flera hundra år av utsatthet och isolering har romernas kultur och språk varit okända för andra folk och därmed har romernas existens ofta ifrågasatts. De har setts som oåtkomliga, egensinniga och mystiska vilket har framkallat ett främlingsskap. Misstänksamhet och misstroende har fått näring i båda riktningarna.

Romer har under historiens gång, i ren självbevarelse drift skapat sig ett skydd mot allt som inte har varit romskt vilket fortfarande idag bidrar till segregering och utanförskap.

Först under de senaste decennierna har romer fått gehör för sina behov och därmed fått utrymme för den egna kulturellla identiteten.

Romernas kulturella, sociala behov och yttrande tas äntligen på allvar i vissa länder.

Men man kan fråga sig hur hade den europeiska kulturen varit utan romskt inflytande?

Ett är säkert att den Europeiska folkmusiken och en del klassiska verk hade inte låtit som de gör idag!  Den romske swing-gitarristen Django Reinhard, född 1900 i Belgien och död 1953 gör fortfarande avtryck inom jazzens och swingens värld. Han betraktas som Ikon av många stora och kända gitarrister.

Varifrån hade tillexempel författarna Honoré de Balzac, Federico Garcia Lorca, Dostovjevski, Puschkin och kompositörerna Brahms, Bizet, Dvorac, Kalman, List, Leonard Cohen, Goran Bregovic och många, många fler fått sin inspiration utan romska motiv och förebilder?

I Östeuropa är det mycket vanligt att romska musiker anlitas för att på bröllop, fester och andra tillställningar spela den inhemska folk-musiken. Deras musikalitet är eftertraktat och välansedd.

ROSA TAIKON

Silversmeden Rosa Taikon, född i Tbro 1926 är idag vida berömd för sitt unika silversmide.

Hon har haft  ett flertal utställningar i Sverige och utomlands. 1969 fick hon som den förste levande silversmed ha en utställning på Nationalmuseet i Stockholm.

1962 kom hon in på Konstfack i Stockholm, med läs och skrivsvårigheter. I vuxen ålder fick hon äntligen rätt till skolgång genom att tillsammans med sin syster Katarina Taikon komma in på Birka folkhögskola i Stockholm 1958.

Rosa Taikon har tagit till sig sitt romska (Indiska) kulturarv i sitt silverarbete. Hon har med stor skicklighet utvecklat och nyskapat det romska silverhantverket i såväl form som teknik under snart femtio år.

Rosa Taikon är representerad på flera av de större konsthallarna, museer och kyrkor runt om i Sverige och utomlands, bland annat i Usa och i Australien.

Rosa Taikon är också känd för att vara aktivist och har under de senaste åren synts mycket i media då hon har argumenterat för romernas berättigande.

KÄNDA  PERSONER  MED  ROMSKT OCH RESANDE PÅBRÅ

Charlie Chaplin

Elvis Presley

Anna Netrebko       (Världsberömd rysk operasångerska/sopran)

Michael Cain          (Brittisk skådespelare)

Rita Hayworth        (Amerikansk filmskådespelare mellan 1940-60-talet.)

Anthony Hopkins    (Brittisk skådespelare)

Yul Brunner            (Amerikansk skådespelare-sångare på 1950-talet)

Bill Clinton              (USA:s President 1992-98)

Jim Jidhéd              (Svensk sångare / Katarina Taikons systerson)

Heléna Brundin       (Skådespelare)

Toni Holgersson      (Sångare/kompositör)

Hasse Aro                (TV profil)

Christina Lindberg   (Känd från Svensktoppen)

Calle Jularbo och många fler inom den svenska artistbranschen.

Text: (c) webmaster